Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

KONFERENCIA, 20. októbra 2011

"Aké podmienky vytvára naša spoločnosť pre aktívne starnutie seniorov? "
odborná konferencia pod záštitou pani Ivety Radičovej, premiérky Vlády SR

Konferencia bola súčasťou kampane „Staroba sa nás dotýka“ , ktorej hlavným cieľom je dostať seniorov do centra našej pozornosti. Téma konferencie súvisí s vyhlásením roka 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Zdravé starnutie je aj nosnou témou Svetového dňa zdravia v roku 2012, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia. Cieľom je podnecovať a podporovať úsilie štátov, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti zamerané na podporu aktívneho starnutia, ktoré je založené na prevencii závislosti seniorov na sociálnych, zdravotných a iných službách.

Konferencia sa konala 20.októbra 2011 v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava. Medzi pozvanými účastníkmi bolipredstavitelia štátnej správz, zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, MVO, poskytovatelia sociálnych služieb, zástupcovia aktívnych seniorských skupín a akademická obec.

materiály z konferencie nájdete na www.socia.sk

 

Organizátori konferencie

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku

Hlavné mesto SR Bratislava

 

Hlavný partner konferencie

ZSE, a.s.

Organizátor zbierky: